Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Beiratkozás 2021/2022-es tanév

Beiskolázás

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!

 

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre
történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya).

2. Óvodai szakvélemény
3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A beiratkozás történhet a szokásos módon személyesen vagy elektronikus úton,
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén.
(Utóbbinál minden esetben fontos a telefonos elérhetőség feltüntetése, ezen kívül
nyilatkozzon a szülő, hogy gyermeke etika vagy hit és erkölcstan tantárgyat
(felekezet szerint) szeretne tanulni az első évfolyamon.)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az
Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.

Nagy szeretettel várunk minden leendő elsős kisgyermeket iskolánkba,
a Balassiba!

Üdvözlettel:
AktuálisMagyarné Karanyicz Tímea
igazgatóhelyettes