Beiskolázás

Beiskolázás

 

Kiemelt lehetőségek

 • Idegen nyelv oktatás (angol, német)
  Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékosan, évente emelkedő óraszámban tanulhatják a gyerekek az idegen nyelveket. Elsőben heti 1, másodikban 2, harmadikban 3 és negyediktől heti 4 órában.
 • Informatika képzés első évfolyamtól
  Az idegen nyelvekhez hasonlóan emelkedő óraszámban ismerkednek a számítógép nyújtotta lehetőségekkel, különös figyelmet fordítva a logikai készség fejlesztésére.
 • Fejlesztés a speciális nevelést igénylő tanulók számára

  Fejlesztő pedagógusaink kiscsoportban vagy egyénileg rendszeresen foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel.

 • Mozgásfejlesztő órák
  A tervezett szenzomotoros terápia (TSMT) olyan mozgásos feladatokra épülő terápia, amely előre tervezett ingerekkel indít el spontán fejlődést a gyermeknél.
  Elsősorban az egyensúlyérzéket, és a mozgások, összerendezését segíti, de változásokat eredményez a viselkedésben, az emlékezetben, és a figyelemben is.
 • Kompetenciaalapú oktatás

  Alsó és felső tagozatban egyaránt több évfolyamon és több tantárgyból folyik a kompetenciaalapú oktatás. Lényege, hogy csoportmunkában, tevékenykedtetéssel, számos eszköz használatával, kooperatív technikák alkalmazásával történik a tanulók készségeinek, képességeinek a fejlesztése. Kiemelt kompetencia területek: matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás, idegen nyelv.
 • Belsőgondozói rendszer
  Iskolánkban a belsőgondozói rendszer az 1999-es tanévtől folyamatosan épült ki. A rendszerben a tanulók tudását és tanulási képességeit mérjük- év elején és végén- matematika és magyar tantárgyi órákon. Ennek alapján történnek év közben a fejlesztések, felzárkóztatások szaktanárok és fejlesztőpedagógusok segítségével. A hangsúly az alapkészségek fejlesztésén, a tanulási-tanítási folyamat hatékonyabbá tételén van.
 • Tanuszoda
Iskolánkban 5×12 méteres tanuszoda működik, mely kettős feladatot lát el. Biztosítja iskolánk tanulóinak 6. osztályos korukig az oktatás lehetőségét. A gyógytestnevelésre járó növendékeinknek gyógy úszás órán vesznek részt. A fennmaradó szabad kapacitást bevételünk növelésére kiadjuk, mellyel többen is élnek.

Jelenleg nem üzemel, felújításra vár!